Algemene voorwaarden | Ventasol

Wij worden beoordeeld met een 9,4 door onze klanten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ventasol Nederland B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Ventasol Nederland B.V. met betrekking tot de verkoop van kozijnen en warmtepompen, de installatie daarvan en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan indien deze door Ventasol Nederland B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1 Definities

  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbetaling: Het voldoen van een vooraf bepaald deel van de prijs.

Diensten: De door of namens Ventasol Nederland B.V. te verlenen diensten met betrekking tot de installatie van warmtepompen en het monteren van kozijnen.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Installateur: door Ventasol Nederland B.V. ingeschakelde derden.

Klant: Ieder natuurlijk persoon die producten en/of diensten afneemt van Ventasol Nederland B.V.

Ventasol Nederland B.V. : hierna te noemen “Ventasol”. Ingeschreven in het handelsregister   van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 92110673

Offerte: De door Ventasol aan de klant uitgebrachte offerte voor de levering van producten en/of diensten.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen klant en Ventasol, inclusief aanpassingen of aanvullingen.

Prijs: De prijs voor de producten en/of diensten die de klant aan Ventasol verschuldigd is.

Producten: Alle door of namens Ventasol te leveren producten met betrekking tot de levering en installatie van warmtepompen en kozijnen zoals omschreven in de offerte.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviesgesprekken, offertes, en overeenkomsten van Ventasol.

2.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of nieuwe vervolgopdrachten die aan Ventasol worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door Ventasol.

2.3       Van deze voorwaarden kan worden afgeweken mits de betrokken partijen hiermee hebben ingestemd en deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

2.4       Door online, telefonisch of schriftelijk een product aan te vragen of een dienst af te nemen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de algemene voorwaarden en onze privacy verklaring.

2.5       Ventasol behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen dan wel aan te vullen.

2.6       Op de overeenkomsten tussen de klant en Ventasol is enkel Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Offerte

3.1       De offerte heeft een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen. Indien omstandigheden aanleiding geven de offerte te moeten aanpassen kan Ventasol de offerte tussentijds intrekken en een nieuwe offerte uitbrengen.   

3.2       De offerte bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte accepteert. Acceptatie vindt plaats middels een elektronische handtekening.

4.2       Op de overeenkomst voor warmtepompen geldt een wettelijke bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen. De wettelijke bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen vangt aan de eerst volgende dag na de dag dat de klant de offerte door middel van een elektronische handtekening heeft geaccepteerd.

4.3       De wettelijke bedenktijd geldt niet voor op maat gemaakte kozijnen. Dat valt onder de uitzondering van de Wet Koop op Afstand. Als de klant de offerte voor de kozijnen heeft geaccepteerd, zal er eerst een schouw plaatsvinden om de kozijnmaten in/na te meten. Bij wijzigingen wordt de offerte aangepast en opnieuw ter acceptatie aan de klant voorgelegd.

4.4       Door acceptatie van de offerte geeft de klant toestemming om foto’s van de geplaatste producten te nemen en te plaatsen voor commerciële doeleinden op de website van Ventasol.

4.5       Annuleren of ontbinden van de overeenkomst met een beroep op de wettelijke bedenktijd (behoudens op maat gemaakte producten) dient te gebeuren via een aangetekende brief met daarin duidelijk vermeld om welke koop het gaat, welk artikel, aankoopdatum, factuurnummer en dergelijke. 

Artikel 5 Prijs

5.1       Alle door Ventasol genoemde prijzen en bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

5.2       De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in de offerte vermelde geldigheidsduur in beginsel niet verhoogd, tenzij (markt)omstandigheden hier aanleiding toe geven en/of in geval van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5.3       De prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Ventasol is niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6 Levering, plaatsing en/of installatie

6.1       Ventasol zal zich houden aan de meest mogelijke zorgvuldigheid bij de uitvoering van diensten.

6.2       Ventasol zal de levering, plaatsing en/of installatie binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.

6.3       Ventasol is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door (weers-)omstandigheden die redelijkerwijze geacht dienen te worden buiten haar beïnvloedingssfeer te liggen, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Ventasol van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, anders dan door aan Ventasol toe te rekenen omstandigheden.

6.4       In geval van overmacht aan de zijde van Ventasol worden haar verplichtingen opgeschort.

6.5       In geval er sprake is van vertraging in de van de producten en/of het plaatsen- en/of het installeren, ontvangt de klant hier bericht over. 

6.6        Voorafgaand aan het plaatsen van kozijnen wordt er een schouw uitgevoerd en worden de maten ingemeten. Voor het installeren van een warmtepomp wordt enkel een schouw uitgevoerd indien noodzakelijk.

6.7       Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Ventasol heeft opgegeven.

6.8       De producten worden door de installateur bij de klant geplaatst en/of geïnstalleerd en/of aangesloten.

6.9       Mocht bij het inmeten, de levering en/of installatie en/of plaatsing blijken dat er meerwerk is doordat de klant Ventasol niet of onvolledig geïnformeerd heeft, dan zijn deze meerkosten voor rekening van de klant.

6.10     Ventasol is verantwoordelijk voor schade en/of vermissing van de producten tot het moment van bezorging aan de klant.

6.11     Bij verkeerd geleverde producten dient de klant dit per omgaande en uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk per email aan Ventasol te melden.

Artikel 7 Betaling warmtepomp

7.1       De klant is aan Ventasol het totaalbedrag verschuldigd van de bedragen zoals deze zijn gespecificeerd in de elektronisch door de klant geaccordeerde offerte.

7.2       Na de installatie ontvangt de klant binnen enkele werkdagen de factuur. De factuur dient te worden voldaan binnen drie (3) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

7.3       De betaling dient te worden voldaan op de door Ventasol aangegeven bankrekening en onder vermelding van het factuurnummer.

7.4       De verplichting tot betaling van de factuur binnen 3 kalenderdagen vervalt niet ingeval er bezwaren tegen de nota zijn ingediend.

Artikel 8 Betaling kozijnen

8.1       De klant is aan Ventasol het totaalbedrag verschuldigd van de bedragen zoals deze zijn gespecificeerd in de elektronisch door de klant geaccordeerde offerte.

8.2       Tenzij anders is overeengekomen dient de klant vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen prijs als aanbetaling aan Ventasol te voldoen. Ventasol factureert de aanbetaling binnen enkele dagen na de acceptatie van de offerte door de klant en daarmee sluiten van de overeenkomst.

8.3       De factuur voor de aanbetaling dient binnen vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Als de factuur voor de aanbetaling niet tijdig is betaald, heeft Ventasol het recht om de levering en het plaatsen van de kozijnen uit te stellen totdat de aanbetalingsfactuur is voldaan.

8.4       De betaling dient te worden voldaan op de door Ventasol aangegeven bankrekening en onder vermelding van het factuurnummer.

8.5       Na het plaatsen van de kozijnen ontvangt de klant binnen enkele werkdagen de eindfactuur van het nog resterende bedrag. Het resterende bedrag dient te worden voldaan binnen drie (3) kalenderdagen na ontvangst van de eindfactuur.

8.6       De verplichting tot betaling van de eindfactuur binnen 3 kalenderdagen vervalt niet ingeval er bezwaren tegen de nota zijn ingediend.

Artikel 9 Betalingstermijnen

9.1       De betalingstermijnen in artikel 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden zijn fatale termijnen. Als een betalingstermijn wordt overschreden, is de klant direct in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling voor nodig is.

9.2       Wanneer de klant in verzuim is, is Ventasol vanaf het moment van in verzuim zijn gerechtigd bij de klant de wettelijke rente van artikel 6:119 BW met een opslag van 5% over het gehele openstaande bedrag in rekening te brengen.

9.3       Bij niet tijdige betaling van de factuur, heeft Ventasol het recht om nakoming te vorderen of de overeenkomst per direct buitengerechtelijk te ontbinden en de kosten die Ventasol daartoe moet maken bij de klant in rekening te brengen c.q. op de klant te verhalen. Hetzelfde geldt voor de kosten die Ventasol moet maken indien Ventasol moet overgaan tot het vorderen van nakoming van de betaling.

9.4       Als Ventasol genoodzaakt is een derde in te schakelen om betaling van een factuur te  verkrijgen van de klant, dan zullen de daarvoor te maken buitengerechtelijke incassokosten bij de klant in rekening worden gebracht. De kosten van eventuele gerechtelijke incassomaatregelen komen ook voor rekening van de klant.

9.5       Bij een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst door Ventasol zal Ventasol het bedrag dat de klant heeft betaald uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de buitengerechtelijke ontbinding terugbetalen waarbij de door Ventasol tot dan toe gemaakte kosten in mindering zullen worden gebracht.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1     De eigendom van alle door Ventasol aan de klant geleverde producten blijft bij Ventasol, zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Ventasol heeft voldaan. De eigendom gaat pas over op de klant, wanneer de klant al zijn betalingsverplichtingen – de eventuele wettelijke en contractuele rente, en (buiten)gerechtelijke kosten aan Ventasol heeft voldaan.

10.2     Als de klant, na het verstrijken van de termijn van de (eind) factuur en na ingebrekestelling door Ventasol, zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Ventasol gerechtigd de geleverde producten terug te halen. De klant zal Ventasol daartoe alle gelegenheid verschaffen om de producten te verwijderen en terug te halen.

Artikel 11 Garantie op producten en installatie/plaatsing

11.1     De garantietermijn voor de installatie- en/of plaatsingswerkzaamheden is één (1) jaar na oplevering.

11.2     De garantietermijn voor de producten is gelijk aan de garantietermijn van de fabrikant van het product.

11.3     Het recht van de klant op garantie van de warmtepomp vervalt indien:

  1. de klant niet exact de door Ventasol verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van de producten heeft opgevolgd;
  2. de producten nalatig of niet op gebruikelijke wijze zijn gebruikt of niet zijn gebruikt in overeenstemming met de gebruikersinstructies;
  3. de klant of derden, zonder toestemming van Ventasol, werkzaamheden hebben verricht aan de producten/installatie/geïnstalleerde producten.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1     De aansprakelijkheid van Ventasol in verband met tekortkomingen in door haar geleverde producten/diensten is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 11 omschreven garantie.

12.2     Ventasol is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Ventasol of haar werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Ventasol is aansprakelijkheid van Ventasol voor gevolg- of indirecte schade uitgesloten.

12.3     In alle gevallen waarin Ventasol gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, hetzij de factuurwaarde van de geleverde producten/diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Ventasol, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

12.4     Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Ventasol aan Ventasol kunnen worden tegengeworpen, zullen door Ventasol ook aan de klant kunnen worden tegengeworpen.

12.5     De werknemers van Ventasol of door Ventasol voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen zich jegens de klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

12.6     De klant zal Ventasol, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Ventasol van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de klant toekomen jegens Ventasol.

Artikel 13 Klachtenregeling

13.1     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk binnen zeven (7) kalenderdagen nadat de klacht bij de klant is ontstaan zo nauwkeurig mogelijk omschreven worden ingediend bij Ventasol.

13.2     Schriftelijk ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen beantwoord.

13.3     De klant ontvangt een bericht van Ventasol ingeval er voor de behandeling van de ingediende klacht een langere (onderzoeks-) termijn nodig is of indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

13.4     Ingeval de ingediende klacht niet of niet in onderling overleg kan worden opgelost dient de klant zich te wenden tot een geschillencommissie. 

Artikel 14 Privacy policy

14.1     Ventasol verzoekt bij de aanvraag van een product en/of afname van een dienst om persoonsgegevens van de klant. De gegevens gebruikt Ventasol voor het opstellen van de offerte, accepteren van de aanvraag en/of offerte en het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1     De overeenkomst en algemene voorwaarden tussen de klant en Ventasol is onderworpen van Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.